Ποιότητα - Διασφάλιση

side pattern

Πολιτική Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία

Με την ανάπτυξη του συστήματος Διαχείρισης της Υγείας και Ασφάλειας στην εργασία κατά το πρότυπο ΕΛΟΤ 1801, η εταιρεία αναγνωρίζει τις ευθύνες της απέναντι στον εργαζόμενο και τους πελάτες της.

Το σύστημα αυτό αποσκοπεί στην:

  • Προστασία της υγείας και της ασφάλειας εργαζομένων και πελατών
  • Συμμόρφωση με την ισχύουσα νομοθεσία
  • Συστηματική αναγνώριση εργασιακών κινδύνων και λήψη προληπτικών μέτρων
  • Εκτέλεση εργασιών στο επιθυμητό επίπεδο ποιότητας με μηδενικά ατυχήματα και καταστροφές σε εξοπλισμό και εγκαταστάσεις

Πολιτική Περιβαλλοντικής Διαχείρισης

Η εταιρεία έχει εγκαταστήσει και εφαρμόζει Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Προτύπου ISO 14001:2004. Η ΟΙΚΟΑΝΑΠΤΥΞΗ Α.Ε. με την εισαγωγή του Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης αποβλέπει στον περιορισμό των υφιστάμενων επιπτώσεων στο περιβάλλον και στη βελτίωση της περιβαλλοντικής της επίδοσης.

Βιολόγοι, γεωπόνοι, συστηματικοί βιολόγοι, χημικοί, ειδικοί στην ασφάλεια τροφίμων στην εξυγίανση – όλοι εκπαιδευμένοι στη διαχείριση παρασίτων. Οι επιστήμονες και οι τεχνικοί της Οικοανάπτυξης διαθέτουν πολυετή εμπειρία στη διαχείριση παρασίτων. Το υψηλό επιστημονικό, τεχνικό και επιχειρησιακό επίπεδο διατηρείται και εξελίσσεται συνεχώς μέσα από ένα πιστοποιημένο, συνεχές σύστημα εκπαίδευσης και τα υψηλά Διεθνή Πρότυπα που ακολουθεί η εταιρεία.

  • Η μείωση των παραγόμενων αποβλήτων
  • Η ορθολογική διαχείριση των αποβλήτων: εναλλακτική διαχείριση, προώθηση της ανακύκλωσης και της επαναχρησιμοποίησης
  • Η εξοικονόμηση ενέργειας και η ενεργειακή αξιοποίηση
  • Η ενημέρωση και η ευαισθητοποίηση του προσωπικού της εταιρείας σε θέματα περιβάλλοντος

Η Οικοανάπτυξη χρησιμοποιεί όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να προστατέψει τα προσωπικά σας δεδομένα από τρίτους. Εφαρμόζουμε πολιτική ασφάλειας, κανόνες και χρησιμοποιούμε τεχνικά μέσα για να αποτρέψουμε την ανεξέλεγκτη πρόσβαση στα δεδομένα σας. Έχουμε ενημερώσει τους υπαλλήλους της εταιρείας για την ευθύνη τους στο να προστατεύουν τα προσωπικά δεδομένα του πελάτη, παραμένοντας προσκολλημένοι στα ηθικά πρότυπα και στην πολιτική εμπιστευτικότητας της εταιρείας.

Η εταιρεία θεωρεί ότι η καταπολέμηση παρασίτων αποτελεί μια περιβαλλοντική εφαρμογή – παρέμβαση. Για το λόγο αυτό συμμορφώνεται πλήρως με τις αρχές της Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Παρασίτων με στόχο την επίτευξη των άριστων – μόνιμων αποτελεσμάτων, ταυτόχρονα με την ελαχιστοποίηση των χημικών επεμβάσεων. Παράλληλα δεσμεύεται με την πολιτική της για την προστασία του πελάτη, των εργαζομένων και των οργανισμών μη στόχων.

Η Οικοανάπτυξη είναι μέλος και συνεργάζεται με τους μεγαλύτερους διεθνείς οργανισμούς ελέγχου παρασίτων, συμμετέχοντας με ανακοινώσεις και επιστημονικά άρθρα σε συνέδρια και επιστημονικά περιοδικά. Διενεργεί τακτικούς ελέγχους ποιότητας για να καταγράψει και να διατηρήσει το επίπεδο των παρεχόμενων υπηρεσιών και να αριστοποιήσει το υπάρχον πρόγραμμα καταπολέμησης. Εκμεταλλεύεται όλα τα σύγχρονα μέσα υψηλής τεχνολογίας στον τομέα της διαχείρισης πληροφορίας και ελέγχου – πιστοποίησης εργασιών όπως, GIS, GPS, BAR CODE, ERP και εξειδικευμένο στη Διαχείριση Παρασίτων σύστημα CRM. Η επιχείρησή σας εφοδιάζεται έγκαιρα με τα απαραίτητα πιστοποιητικά και έγγραφα για τα αρχεία σας.

Βιολόγοι, γεωπόνοι, συστηματικοί βιολόγοι, χημικοί, ειδικοί στην ασφάλεια τροφίμων στην εξυγίανση – όλοι εκπαιδευμένοι στη διαχείριση παρασίτων. Οι επιστήμονες και οι τεχνικοί της Οικοανάπτυξης διαθέτουν πολυετή εμπειρία στη διαχείριση παρασίτων. Το υψηλό επιστημονικό, τεχνικό και επιχειρησιακό επίπεδο διατηρείται και εξελίσσεται συνεχώς μέσα από ένα πιστοποιημένο, συνεχές σύστημα εκπαίδευσης και τα υψηλά Διεθνή Πρότυπα που ακολουθεί η εταιρεία.